Quyết định Thành Lập Phòng Khám Đa Khoa Nhân Đạo Kinh 7

Quyết định thành lập Hội CTĐ Kinh 7